ข่าว ประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายใสสะอาด 2566 และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข

อ่านเพิ่มเติม »

ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งปฏิกูลของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลทับส

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ เรื่อง การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ และห้ามการยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทับส

อ่านเพิ่มเติม »

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนด ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลทับส

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน แบบออนไลน์ ประจำปี 2565 : หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับส

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด่วยราคาสินค้าและบริการ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลสุกร เนื้อสุกร

องค์การบริหารส่วนตำบลทับส

อ่านเพิ่มเติม »

คำแนะนำการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ (ฉบับที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลทับส

อ่านเพิ่มเติม »

ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ 4 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม »