ข่าว กิจกรรม

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายสิทธิชัย ลวกไธสง นายก อบต.ทับสวาย ได้มอบหมายให้ นายสุรชัย พันธุ์รัตน์ รองนายกฯ, พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ นำถุงชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จาก อบต.ทับสวาย มอบให้กับผู้ติดเชื้อและผู้ที่มีความเสี่ยงสูง โรคโควิด-19 ตำบลทับสวาย จำนวน 9 ครัวเรือน ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรค จาก รพ.สต.ตำบลทับสวาย

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายสิทธิชัย ลวกไธสง นายก อบต.ทับสวาย ได้มอบหมายให้ นายปราโมทย์ แก้วสีทา, นายสมศักดิ์ มาลาศรี เลขานุการ นายกฯ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ นำถุงชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จาก อบต.ทับสวาย มอบให้กับผู้ติดเชื้อและผู้ที่มีความเสี่ยงสูง โรคโควิด-19 ตำบลทับสวาย จำนวน 27 ครัวเรือน ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรค จาก รพ.สต.ตำบลทับสวาย

อ่านเพิ่มเติม »

นายปราโมทย์ แก้วสีทา รองนายกอบต.ทับสวาย ,นายสมศักดิ์ มาลาศรี เลขานุการนายก อบต.ทับสวาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ ฯ ,พัฒนาการจังหวัด ,พัฒนาการอำเภอ พร้อมคณะ ในการออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. บ้านนายสละ สาระบัว บ้านทับสวาย หมู่ 1 ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ผู้ตรวจราชการได้มอบถุงยังชีพให้แก่นายสละ สาระบัว และกองทุนบทบาทสตรีตำบลทับสวาย ได้มอบแม่พันธุ์ไก่ไข่ จำนวน 4 ตัว เพื่อช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์จปฐ. ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขี้น

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายสิทธิชัย ลวกไธสง นายก อบต.ทับสวาย ได้มอบหมายให้ นายปราโมทย์ แก้วสีทา, นายสุรชัย พันธุ์รัตน์ รองนายก อบต., นายสมศักดิ์ มาลาศรี เลขานุการ นายกฯ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ นำถุงชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จากสภากาชาดไทย มอบให้กับผู้ติดเชื้อและผู้ที่มีความเสี่ยงสูง โรคโควิด-19 ตำบลทับสวาย จำนวน 17 ครัวเรือน ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรค จาก รพ.สต.ตำบลทับสวาย

อ่านเพิ่มเติม »

องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ขอขอบคุณ บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด (โรงงานน้ำตาลพิมาย) ที่ได้บริจาค หน้ากากอนามัย จำนวน 37 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 51 แพ็ค จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายสิทธิชัย ลวกไธสง นายก อบต.ทับสวาย ได้มอบหมายให้ นายสุรชัย พันธุ์รัตน์ รองนายก อบต. นายสมศักดิ์ มาลาศรี เลขานุการ นายกฯ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ นำถุงชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จากสภากาชาดไทย มอบให้กับผู้ติดเชื้อและผู้ที่มีความเสี่ยงสูง โรคโควิด-19 ตำบลทับสวาย จำนวน 9 ครัวเรือน ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรค จาก รพ.สต.ตำบลทับสวาย

#ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆครอบ

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 17 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย นำโดยคณะผู้บริหาร นายสิทธิชัย ลวกไธสง นายก อบต.ทับสวาย, รองนายก อบต. พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ นำถุงชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มอบให้กับผู้ติดเชื้อและผู้ที่มีความเสี่ยงสูง โรคโควิด-19 ตำบลทับสวาย จำนวน 12 ครัวเรือน ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรค จากรพ.สต.ตำบลทับสวาย

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 15 มีนาคม 2565องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย นำโดยคณะผู้บริหาร นายสิทธิชัย ลวกไธสง นายก อบต.ทับสวาย, รองนายก อบต. พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ นำถุงชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มอบให้กับผู้ติดเชื้อและผู้ที่มีความเสี่ยงสูง โรคโควิด-19 ตำบลทับสวาย จำนวน 26 ครัวเรือน ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรค จากรพ.สต.ตำบลทับสวาย

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสำนักงาน อบต.ทับสวาย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับสวาย

อ่านเพิ่มเติม »

นายสิทธิชัย ลวกไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลทับสวาย ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565

อ่านเพิ่มเติม »

นายกวิรันด์ ปัดตาละคะ พร้อมพนักงานกองสวัสดิการสังคม มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิค-19 สนับสนุนโดยสมาคมคนตาบอดแห่งระเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณณฑ์ทางการเกษตรในระหว่างวันที่ 28- 30 มิถุนายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม »

นายกวิรันด์ ปัดตาละคะ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลกองสวัสดิการสังคม มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สนับสนุนโดยสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม »

นายสมศักดิ์ ไตรศักดิ์ สจ.เขตอำเภอห้วยแถลง และนายกวิรันด์ ปัดตาละคะ พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.ทับสวาย ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อบต.ทับสวาย ร่วมมอบวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม »

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายโดยนายวิรันด์ ปัดตาละคะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย พร้อมด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย เจ้าหน้าที่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ร่วมกิจกรรมวัน “งดสูบบุหรี่โลก”

อ่านเพิ่มเติม »