กองการศึกษา

นายบุญถม คำพิลา ผู้ทำธุรกิจฟาร์มสุกรตำบลทับสวาย ได้นำมูลสุกรของฟาร์มสุกรระบบปิดมาจัดทำพลังงานทดแทน BIO GAS เพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้เกี่ยวกับารนำก๊าซมาใช้ในครัวเรือนและจำหน่ายให้สมาชิก ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย หรือฟาร์มนายบุญถม คำพิลา

อ่านเพิ่มเติม »

การสำรวจและเผยแพร่การจัดทำโคกหนองนาโมเดลของประชาชนตำบลทับสวาย โดยสามารถรับชมคลิปวิดีโอการสัมภาษณ์และถ่ายทำวิดีโอได้ที่ facebook องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย youtube ช่องรีวิวทับสวาย

อ่านเพิ่มเติม »

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับสวาย ร่วมกับงาน สาธารณสุข อบต.ทับสวาย ได้ออกให้ความรู้กับผู้ปกครองเด็กเล็ก ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ระบาด พร้อมทั้งจัดทำวิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์การเก็บขยะอันตรายจากต้นทางของแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลทับสวาย ดำเนินการนำขยะอันตรายเช่น หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ ฯลฯ มาจัดส่ง ณ จุดที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายจัดไว้ ณ หมู่บ้านท่าน โดยจะดำเนินการเก็บทุกวันศุกร์สุดท้ายของทุกเดือนเพื่อทำการส่งมอบให้ อบจ.นครราชสีมา ดำเนินการต่อไป

อ่านเพิ่มเติม »

คณะผู้บริหาร อบต.ทับสวาย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และคณะครู ศพด.อบต.ทับสวาย มอบเงิน และอุปกรณ์ยังชีพให้กับครอบครัว ด.ช.อภิวิชญ์ เที่ยงไธสง เด็กนักเรียน ศพด.อบต.ทับสวาย เนื่องจากประสบเหตุเพลิงไหม้ ที่อยู่อาศัย

อ่านเพิ่มเติม »

การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อำเภอห้วยแถลง ของศพด.อบต.ทับสวาย ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์สถานที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ประกอบด้วย 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับสวาย 2. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายจรัส สมรุส 3. ศาลา SML หมู่ที่ 1 ประชาชนท่านใดต้องการบริจากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ กองการศึกษา อบต.ทับสวาย

อ่านเพิ่มเติม »