สำนักปลัด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางกาารศึกษาองคืการบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ อบต.ทับสวาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานส่วนตำบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วตำบล,ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่มเติม »

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และประกาศ ก.จ, ก.ท และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

อ่านเพิ่มเติม »

กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

อ่านเพิ่มเติม »

การดำเนินกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ประจำปีงบประมาณ 2566

มื่อวันที่  29  เดือน  ธั

อ่านเพิ่มเติม »