ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ 4 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

|