โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณณฑ์ทางการเกษตรในระหว่างวันที่ 28- 30 มิถุนายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

|