โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรางตื้น ต้นทางจากร้านคูโบต้าอนันตภัณฑ์ ถึงโรงสีวิริยะโรจน์ หมู่ที่ 4

|