โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

|

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ได้ดำเนินโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัวต์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ได้ดำเนินกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ให้กับอาสาปศุสัตว์ตำบลทับสวาย  ในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า, คาถา 5 ย , วิธีการฉีดวัคซีนสำหรับสุนัขและแมวอย่างถูกต้อง และได้รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว และการทำหมันให้แก่สุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ ณ ลานอเนกประสงค์ข้างวัดโคกโภคา บ้านทับสวาย ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา