โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวัรัสโคโรนา 2019 (covid 19) ฝึกวิธีการทำหน้ากากอนามัย ครู ก

|

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ได้ดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไว้รัสโคโรนา 2019 (covid 19) โดยการฝึกอบรมวิธีการทำหน้ากากอนามัย (ครู ก.) ให้แก่ประชาชนและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลทับสวาย ได้มีการป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19)