โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้าวัดโคกโภคา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

|