โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวหินคลุก หมู่ที่ 6 จากบ้านนางหนูเพียร ถึงนานายจันทา ธรรมนาม

|