โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวหินคลุก จากนานายบุญเกิด วันไธสง ถึง นานายเลย ยางนอก หมู่ที่ 2

|