โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวหินคลุก จากนานายทองดี พลทองมาก ถึงนานายเขียน อาภรณ์แก้ว หมู่ที่ 1

|