โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวหินคลุก หมู่ที่ 5 จากไร่นายสมบัติ หนูนี ถึงนานายอุ่น สุวรรณดี

|