โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวหินคลุก จากถนน ค.ส.ล.(เดิม) จรดเขตที่บ้านนายสัญญา หมู่ที่ 3

|