โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวหินคลุก จากสระประมง ถึงนานายถนอม แถวไธสง

|