โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทับสวายพัฒนา หมู่ที่ 2 จากสระประมงทางทิศตะวันตก จรดถนนสาย 226

|