โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 จากบ้านนางบุญช่วย บาลไธสง ถึง ลำห้วยงิ้วผึ้ง

|