โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลุ่งไผ่หมู่ 1 ถึงสามแยกทางไปบ้านหนองหว้า

|