โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากไร่ นายวิเชียร หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านโนนแก้ว ตำบลตะโก

|