แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น

|