อบต.ทับสวาย ได้สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด TO BE NUMBER ONE

|