อบต.ทับสวาย ได้สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

|