อบต.ทับสวาย โดยนายสิทธิชัย ลวกไธสง นายก อบต.ทับสวาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

|