องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายขอแจ้งประกาศมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

|