หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางกาารศึกษาองคืการบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

|