หยุดเผาในที่โล่งแจ้ง

|

ขอความร่วมมือให้ประชาชนหยุดเผาในที่โล่งแจ้ง เผาวัชพืช ในนาข้าว ไร่อ้อย เพื่อลดฝุ่นลดควัน ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยดรคทางเดินหายใจ และขอให้เกษตรกร จัดการเศษวัสดุการเกษตร อาทิ ตอซังข้าว ตอซังข้าวโพด และซากวัชพืชฤดูแล้งโดยการไถกลบ รวมถึงการใช้สารย่อยสลายหรือเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสม