ส่งมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชน หน่วยงานราชการ พระสงฆ์ ในพื้นที่ตำบลทับสวาย

|

เมื่อเดือน มีนาคม ถึง เมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายได้ดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัยไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) โดยการส่งมอบหน้ากาก เจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ ประชาชน หน่วยงานราชการ พระสงฆ์ในพื้นที่ตำบลทับสวาย เพื่อสร้ามความตระหนักในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019