ศูนย์ ศพอส.ทับสวายดำเนินกิจกรรมภายในศูนย์ การให้ความรู้เกี่ยวการป้องกันโควิด ประโยชน์การรับวัคซีนป้องกันโควิดและการทำเทียนหอมไล่ยุง

|