ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับสวาย ร่วมกับงาน สาธารณสุข อบต.ทับสวาย ได้ออกให้ความรู้กับผู้ปกครองเด็กเล็ก ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ระบาด พร้อมทั้งจัดทำวิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาอีกด้วย

|