ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทับสวาย ประชุมชี้แจงแนวทาง และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ “ศพอส ทับสวาย”

|