วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสำนักงาน อบต.ทับสวาย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับสวาย

|