วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายสิทธิชัย ลวกไธสง ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทับสวาย ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ เจ้าหน้าที่ อบต.ทับสวาย และผู้สูงอายุ ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทับสวาย

|