รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รอบ ๑๒ เดือน ในเดือนตุลาคม

|