รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

|