รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน ในเดือน ตุลาคม

|