รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|