รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

|