รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก

|

ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ขอความร่วมมือประชาชนทุกชุมชน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ติดต่อกันทุกสัปดาห์ โดยเน้นทำความสะอาด และกำจัดขยะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เช่น ภาชนะต่างๆ ที่ไม่ใช้แล้วในบ้าน รอบบ้าน วัด โรงเรียน รวมทั้งสถานที่สาธารณะอื่นๆ และกำจัดลูกน้ำยุงลายตัวการนำโรค ตามมาตรการ 3 เก็บ + 5ป. + 1ข.