มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และประกาศ ก.จ, ก.ท และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

|