มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องยุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ในด้านการเสียสละเพื่อส่วนรวม

|
  1. นายเจริญ วันไธสง
  2. นายเขียน อาภรณ์แก้ว –เป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม ในการดำเนินงานโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2564 ดำเนินการสอนให้ความรู้แก่เยาวชนในการทำปราสาทรวงข้าว ประเพณีต่างๆ ภายในตำบลทับสวาย