พิธีเปิดศูนย์พักคอย (Community Isolation) สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย

|

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับสวาย และ กศน.ตำบลทับสวาย ร่วมพิธีเปิดศูนย์พักคอย (Community Isolation) สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย