ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร “ศุนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตแลส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทับสวาย” และพิจารณาระเบียบศูนย์ฯ

|