ประชาสัมพันธ์สถานที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ประกอบด้วย 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับสวาย 2. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายจรัส สมรุส 3. ศาลา SML หมู่ที่ 1 ประชาชนท่านใดต้องการบริจากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ กองการศึกษา อบต.ทับสวาย

|