ประชาสัมพันธ์การเก็บขยะอันตรายจากต้นทางของแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลทับสวาย ดำเนินการนำขยะอันตรายเช่น หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ ฯลฯ มาจัดส่ง ณ จุดที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายจัดไว้ ณ หมู่บ้านท่าน โดยจะดำเนินการเก็บทุกวันศุกร์สุดท้ายของทุกเดือนเพื่อทำการส่งมอบให้ อบจ.นครราชสีมา ดำเนินการต่อไป

|