ประกาศ อบต.ทับสวาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานส่วนตำบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วตำบล,ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|