ประกาศ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน เมษายน 2565 นี้ เท่านั้น หลังจากนี้จะต้องเสียเบี้ยปรับ

|