ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย  แทนตำแหน่งที่ว่าง

|