ประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย เขตเลือกตั้งที่ 4  แทนตำแหน่งที่ว่าง

|