ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วตำบลทับสวาย

|